ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Oι παρόντες όροι αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα που ανήκει στην επιχείρηση Μαργιές Παναγιώτης με ΑΦΜ, και έδρα τη Κρεμαστή Ρόδου και e-mail  margies_vet@yahoo.gr  (επίσης αναφερόμενη ως «η εταιρεία», η «ιστοσελίδα» ή «εμείς»). Οι παρόντες όροι περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτή την πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μεθόδων που αναφέρονται παραπάνω.

 

Κάνοντας περιήγηση στον ιστότοπο και χρησιμοποιώντας τις προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην ενότητα “cookies”. Όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην ιστοσελίδα, είναι απαραίτητο να συλλέξετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 

ΜΈΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ

 

Τα δεδομένα σας συλλέγονται μέσω των μεθόδων που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας ή της εγγραφής στη λίστα ενημερωτικών δελτίων μας (φόρμα επικοινωνίας και φόρμα εγγραφής).

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω της χρήσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων μέσων  επικοινωνίας.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να  επεξεργαστούμε είναι:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Τηλέφωνο
 • Είδος ζώου

 

 

ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

 

Η νομιμότητα της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και η παροχή υπηρεσίας που ζητήθηκε.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα επικοινωνίας διατηρούνται στους server της επιχείρησης για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη φόρμα εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο διατηρούνται έως ότου δηλώσετε την πρόθεση σας να απεγγραφείτε από τη λίστα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Αναφορικά με την αποστολή newsletter αποδέκτης των σχετικών δεδομένων μπορεί να είναι τρίτη εταιρία παροχής υπηρεσιών marketing/επικοινωνίας η οποία δεσμεύεται από τη συνεργασία της με την Εταιρία, να μη χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα πέρα από τους όρους του παρόντος. Κατά τα λοιπά και με τους ίδιους όρους, η εταιρία μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε εταιρίες μηχανογράφησης και υποστήριξης ιστοτόπων.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αναφορικά με την ορθή τήρηση τους, την αποτροπή υποκλοπής ή με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβασης ή αλλοίωσης τους, δημοσιοποίησης ή κοινολόγησης τους.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Με βάση τη νομοθεσία έχετε τα παρακάτω δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα για πρόσβαση σε αυτά
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τηλ: +30-210 6475600, και στην ιστοσελίδα ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

 

Τα παραπάνω θεωρούνται ως πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.